Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5.0.0.1 - 18. 2. 2012

 • Tato verze je tém?? kompletní p?ed?lávkou verze p?edchozí, uzp?sobená p?ímo pro Magento 1.6
 • Byla p?idána komplexní správa transakcí p?ímo skrz modul
 • Název modulu byl zm?n?n z "Nostress Paymuzo" na "Nostress GPWebPay"
 • Zm?na názvu databázových tabulek z nostress_paymuzo na nostress_gpwebpay (staré tabulky z?stanou zachovány)
 • Uchovávání veškeré komunikace mezi platební branou a modulem
 • Tvorba a uchovávání textových log?, které je možno studovat nebo zaslat v p?ípad? nekorektní funk?nosti modulu
 • Odesílání dat na bránu je nyní provád?no prost?ednictvím POST požadavku namísto GET, který z?stává jako záložní v p?ípad? selhání
 • Zm?na ze zastaralých mysql4 model? na nejnov?jší resource model
 • Do?asné odstavení platební metody
 • Odesílání faktury v emailu k objednávce
 • Komplexní p?epracování chybových stav? dle specifikace
 • Automatizace proces? po objednávce
 • P?idána kontrola druhého podpisu DIGEST1
 • Vlákno modulu p?esunuto z "local" do "community"
 • Opravy drobných chyb a p?eklep?

3.0.1.0 - 26. 3. 2010

 • Implementován nový licen?ní model
 • Další zm?ny nejsou známé, nebo? nebyly zaznamenávány

2.2.4.0 - 25. 3. 2010

 • První položka v Release Notes, nebo? zm?ny v p?edchozích verzích nebyly zaznamenávány
 • No labels